ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
(άρθρα 13 και ακολουθώντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016)

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι,

Η RentHub S.R.L. είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα της τεχνολογίας της Πληροφορικής.

Με αυτό το έγγραφο, σκοπεύουμε να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου (εφεξής « Ιστότοπος »), που εκτελείται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτοματοποιημένα είτε χειροκίνητα, πραγματοποιείται με πλήρη συμμόρφωση στις ασφάλειες και δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (« GDPR  »ή « Κανονισμός ») και από περαιτέρω ισχύοντες κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα γίνεται αναφορά στον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο. 4 στο σημείο 1) των Κανονισμών, δηλαδή «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο· το φυσικό πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, με ιδιαίτερη αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της φυσικής του ταυτότητας, θεωρείται αναγνωρίσιμο, φυσιολογικό, γενετικά, ψυχικά, οικονομικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά “(εφεξής, τα “Προσωπικά Δεδομένα”).

Οι Κανονισμοί προβλέπουν ότι, προτού προχωρήσετε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων – ο όρος αυτός γίνεται κατανοητός, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που περιέχεται στο άρθρο. 4 στο σημείο 2) του κανονισμού, «κάθε πράξη ή σύνολο λειτουργιών, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση , προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, διαβούλευση, χρήση, επικοινωνία μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διάθεσης, σύγκρισης ή διασύνδεσης, περιορισμού, ακύρωσης ή καταστροφής «(εφεξής η «Θεραπεία ») – είναι απαραίτητο για το άτομο στο οποίο ανήκουν αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα να ενημερώνεται για τους λόγους για τους οποίους ζητούνται τέτοια δεδομένα και πώς θα χρησιμοποιηθούν.

Ως προς αυτό, η παρούσα Πληροφορία – η οποία συντάχθηκε με βάση τη διαφάνεια και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθ. 13 και συνακόλουθα του Κανονισμού – στοχεύει να σας παρέχει, με απλό και διαισθητικό τρόπο, όλες τις χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με συνειδητό και ενημερωμένο τρόπο και, ανά πάσα στιγμή, να ζητάτε και να λαμβάνετε διευκρινίσεις και/ή διορθώσεις.

Α. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η εταιρεία που θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τον κύριο σκοπό που αναφέρεται στην Ενότητα Β της παρούσας Ειδοποίησης και η οποία, ως εκ τούτου, θα διαδραματίσει το ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που περιέχεται στο άρθρο. 4 στο σημείο 7) του Κανονισμού, δηλαδή «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι:

  • RentHub S.R.L. (εφεξής ο «Ιδιοκτήτης»), με έδρα στη ViaBagutta 13, PI 11911070966, 20121  – Milano (MI) (στο εξής «Ιστότοπος»).

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για αυστηρή σύνδεση με τη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών πληροφοριών του. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας (αποθήκευση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία κ.λπ.) σε κάθε περίπτωση με όρους συμβατούς με αυτούς τους σκοπούς. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) απαντήσεις σε αιτήματα·
β) να επιτραπεί η παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε·
γ) εκπληρωσει τως νομικώς υποχρεώσεων.
δ) αποστολή διαφημιστικών και επικοινωνιών μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της «αποστολής ενημερωτικών δελτίων και έρευνας αγοράς».

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) είναι το άρθ. 6,1 γρ. β) και γ) του GDPR, καθώς οι διαχειρίσεις είναι απαραίτητες για την ανταπόκριση στα αιτήματα του ενδιαφερομένου, για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, συνιστώντας επίσης απαραίτητη θεραπεία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή θα καθιστούσε αδύνατη την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο, την ικανοποίηση αιτημάτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) είναι </ span > το άρθρο. 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του GDPR, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να ασκήσει αυτή τη δραστηριότητα με βάση το έννομο συμφέρον του, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή σας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αντίθεση ή τον περιορισμό σας (σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας Ζ, στοιχείο δ ) της παρούσας ανακοίνωσης) στην παρούσα Επεξεργασία, όπως εξηγείται καλύτερα στην αιτιολογική σκέψη 47 του κανονισμού, στην οποία «θεωρείται έννομο συμφέρον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ». Αυτό θα είναι επίσης δυνατό μετά τις αξιολογήσεις που θα πραγματοποιήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με την πιθανή και πιθανή επικράτηση των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σας που απαιτούν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για το έννομο συμφέρον σας για την αποστολή επικοινωνιών απευθείας μάρκετινγκ.

Οι μέθοδοι επικοινωνίας που στοχεύουν σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ μπορεί να είναι είτε αυτοματοποιημένου τύπου είτε παραδοσιακού τύπου. Σε κάθε περίπτωση, και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην Ενότητα Ζ παρακάτω, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, έστω και εν μέρει, για παράδειγμα συναινώντας μόνο σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας.

Όσον αφορά τις μεθόδους επικοινωνίας που συνεπάγονται τη χρήση του τηλεφώνου επαφών σας, σας υπενθυμίζουμε ότι οι δραστηριότητες απευθείας μάρκετινγκ από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων θα πραγματοποιηθούν μετά την επαλήθευση της πιθανής εγγραφής σας στο Μητρώο Ενστάσεων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με και για τις επιπτώσεις του DPR 7 Σεπτεμβρίου 2010, νο. 178 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις

Τα Προσωπικά Δεδομένα που θα σας ζητηθούν για την επιδίωξη των παραπάνω, θα είναι αυτά που αναφέρονται στη φόρμα επικοινωνίας που είναι για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνα.

Γ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συγκεκριμένα υποκείμενα που θεωρούνται αποδέκτες τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων.

Στην πραγματικότητα, το άθρο. 4 στο σημείο 9) των Κανονισμών, ορίζει ως παραλήπτη Προσωπικών Δεδομένων «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που λαμβάνει κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι» (εφεξής , το κοινό “).

Έχοντας αυτό υπόψη, προκειμένου να διεξαχθεί σωστά όλη η διαχείριση που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Ειδοποίηση, οι ακόλουθοι Παραλήπτες ενδέχεται να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

  • τρίτα μέρη που εκτελούν μέρος της επεξεργασίας ή/και των δραστηριοτήτων, αναγκαία στα ίδια για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη. Τα υποκείμενα αυτά έχουν οριστεί ως επεξεργαστές δεδομένων, πρέπει να νοούνται ατομικά με τον όρο αυτό, σύμφωνα με το άρθ. 4 στο σημείο 8) των Κανονισμών, «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων» (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων»).
  • άτομα, εργαζόμενοι ή/και συνεργάτες του Ιδιοκτήτη, στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες ή/και περισσότερες δραστηριότητες επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας. Στα άτομα αυτά έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για το θέμα της ασφάλειας και της ορθής χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων και ορίζονται, σύμφωνα με το άρθ. 4 στο σημείο 10) των Κανονισμών, «άτομα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υπό την άμεση εξουσία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή Επεξεργασίας Δεδομένων» (εφεξής «Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα»).

Όπου απαιτείται από το νόμο ή για την πρόληψη ή την καταστολή της διάπραξης εγκλήματος, τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε δημόσιους φορείς ή δικαστικές αρχές χωρίς να ορίζονται ως Παραλήπτες. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθ. 4 στο σημείο 9), του Κανονισμού, «οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται Αποδέκτες».

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μία από τις αρχές που ισχύουν για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αφορά την περίοδο περιορισμού διατήρησης </ span> , που διέπεται από το άρθρο. 5, παράγραφος 1, στοιχείο ε) του Κανονισμού που ορίζει ότι «Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερες περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο. 89, παράγραφος 1, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται από τους παρόντες Κανονισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ενδιαφερόμενου μέρους».

Υπό το πρίσμα αυτής της αρχής, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο αποκλειστικά σε ό,τι είναι απαραίτητο για την επιδίωξη του σκοπού που αναφέρεται στην Ενότητα Β της παρούσας Ειδοποίησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους σκοπούς που αναφέρονται στο Τμήμα Β γρ. α), β) και γ), τα Προσωπικά Δεδομένα σας, με την επιφύλαξη νομικών υποχρεώσεων, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα ίσο με το ελάχιστο απαραίτητο, όπως αναφέρεται στην Τροπολογία 39 του κανονισμού, δηλαδή 3 μήνες από την αίτηση επικοινωνίας .

Σε σχέση με τις διαχειρίσεις που πραγματοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην Ενότητα Β γρ. Δ της παρούσας Ειδοποίησης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί νόμιμα να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για ένα έτος.

Ε. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΗΣΗΣ

Όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς για τους οποίους σας ζητήθηκε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε πλήρως ή/και εν μέρει με την επιφύλαξη των νομιμότητα της Θεραπείας με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση.

Οι μέθοδοι ανάκλησης της συγκατάθεσης είναι πολύ απλές και εύχρηστες, αρκεί να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα Ειδοποίηση και στην Ενότητα Ζ. γρ ζ).

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όπως απαιτεί το άρθ. 15 του Κανονισμού, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, να ζητάτε τη διόρθωση και την ενημέρωσή τους, εάν είναι ελλιπή ή λανθασμένα, να ζητάτε την ακύρωσή τους εάν η συλλογή έγινε κατά παράβαση νόμου ή κανονισμού, καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για νόμιμους και συγκεκριμένους λόγους.

Συγκεκριμένα, αναφέρουμε παρακάτω όλα τα δικαιώματά σας που μπορείτε να ασκήσετε, ανά πάσα στιγμή, εναντίον του Ιδιοκτήτη.

α. Δικαίωμα πρόσβασης

Θα έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθ. 15, παράγραφος 1 του Κανονισμού, να λάβετε επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, στην περίπτωση αυτή, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της διαχείρισης β) τις εν λόγω κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων· γ) τους Παραλήπτες ή τις κατηγορίες Παραληπτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ιδίως εάν είναι Παραλήπτες από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς· δ) όταν είναι δυνατόν, την περίοδο διατήρησης των παρεχόμενων Προσωπικών Δεδομένων ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου· ε) την ύπαρξη του δικαιώματος του ενδιαφερόμενου να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να διορθώσει ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους. στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή· ζ) εάν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν συλλέγονται από το Υποκείμενο των Δεδομένων, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους· η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4, του κανονισμού και, τουλάχιστον σε τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται, καθώς και τη σημασία και την αναμενόμενη συνέπειες αυτής της μεταχείρισης για τον ενδιαφερόμενο.

Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας σε αυτές τις Πληροφορίες, στην ενότητα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας.

β. Δικαίωμα διόρθωσης

Θα μπορείτε να αποκτήσετε, σύμφωνα με το άρθ. 16 του Κανονισμού, τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων που είναι ανακριβή. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, θα μπορείτε να αποκτήσετε την ενσωμάτωση των Προσωπικών σας Δεδομένων που είναι ελλιπή, επίσης με την παροχή πρόσθετης δήλωσης.

γ. Δικαίωμα ακύρωσης

Θα μπορείτε να αποκτήσετε, σύμφωνα με το άρθ. 17, παράγραφος 1 του Κανονισμού, την ακύρωση των Προσωπικών Δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα έχει την υποχρέωση να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εάν συντρέχει έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους: α) τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν με άλλο τρόπο σε επεξεργασία· β) έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους· γ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 21, παράγραφος 1 ή 2 του Κανονισμού και δεν υπάρχει πλέον κανένας νόμιμος επιτακτικός λόγος για να προχωρήσετε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. δ) τα Προσωπικά Δεδομένα σας έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία· ε) είναι απαραίτητο να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση που θεσπίζεται από κοινοτικό πρότυπο ή από εσωτερικό δίκαιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως απαιτεί το άρθ. 17, παράγραφος 3 του Κανονισμού, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δικαιούται να μην διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, λόγους δημοσίου συμφέροντος, για λόγους αρχειοθέτησης δημοσίου συμφέροντος, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς, για την εκτίμηση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.

δ. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Θα μπορείτε να αποκτήσετε τον περιορισμό της Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο. 18 του Κανονισμού, σε περίπτωση που προκύψει μία από τις ακόλουθες υποθέσεις: α) έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των Προσωπικών σας Δεδομένων (ο περιορισμός θα συνεχιστεί για την περίοδο που απαιτείται για να επαληθεύσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων). β) η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά έχετε αντιταχθεί στην ακύρωση των Προσωπικών Δεδομένων σας, ζητώντας αντ’ αυτού να περιοριστεί η χρήση τους. γ) παρόλο που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν τα χρειάζεται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας, τα Προσωπικά Δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο. δ) εναντιωθήκατε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 21, παράγραφος 1, των Κανονισμών και αναμένετε επαλήθευση της πιθανής επικράτησης των νόμιμων λόγων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων σε σχέση με τους δικούς σας.

Σε περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία, εκτός από τη διατήρηση, μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διαπίστωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος δικαστικά ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος. Θα σας ενημερώσουμε, σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάκληση αυτού του περιορισμού.

ε. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσετε και να λάβετε, σύμφωνα με το άρθ. 20, παράγραφος 1 του Κανονισμού, όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σας που επεξεργάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και ευανάγνωστη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια. Σε αυτήν την περίπτωση, θα είναι δική σας ευθύνη να μας παρέχετε όλα τα ακριβή στοιχεία του νέου υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, στον οποίο σκοπεύετε να μεταφέρετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας παρέχοντάς μας γραπτή εξουσιοδότηση.

στ. Δικαίωμα αντίρρησης

Σύμφωνα με το άρθ. 21, παράγραφος 2 του Κανονισμού και όπως επιβεβαιώνεται εκ νέου από την αιτιολογική σκέψη 70, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας εάν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ στο βαθμό που συνδέεται με άμεσο μάρκετινγκ.

ζ. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας να προσφύγετε σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαιοδοσία, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που διεξάγεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων παραβιάζει τους Κανονισμούς ή/και την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας όπως προσδιορίζονται παραπάνω, απλώς επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με τους ακόλουθους τρόπους:

  • στέλνοντας ένα e-mail στο info@renthubsoftware.com;
  • με αποστολή συστημένης επιστολής στην έδρα της RentHub S.R.L.

 

Η. ΤΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Κάτοχο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν για τεχνικούς ή/και λειτουργικούς λόγους είναι απαραίτητο να κάνετε χρήση θεμάτων που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας ενημερώνουμε από τώρα ότι αυτά τα υποκείμενα θα διοριστούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα και με τους σκοπούς του άρθρου. 28 των Κανονισμών και η μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε αυτά τα θέματα, που περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου V των Κανονισμών.

Θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας με βάση αυτή τη διαβίβαση: (α) σε αποφάσεις επάρκειας των τρίτων χωρών που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· β) σχετικά με επαρκείς εγγυήσεις που ορίζονται από τον τρίτο αποδέκτη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού· (γ) σχετικά με την υιοθέτηση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τους λεγόμενους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες  (δ) την υιοθέτηση τυπικών συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες από τον Κάτοχο εάν τα Προσωπικά Δεδομένα σας έχουν υποστεί επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούν αποδεικτικά στοιχεία των συγκεκριμένων εγγυήσεων που έχουν υιοθετηθεί.

renthub logo white

Λογισμικό για εταιρείες ενοικίασης

Χωρίς εγκατάσταση, πλήρως σε cloud, υποστήριξη 24/7, επαγγελματισμός.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ελληνικά (+30) 2112347660
Αγγλικά (+44) 2045770310
Ιταλικά (+39) 0289747077
Γαλλικά (+39) 0289747077
Γερμανικά (+41) 445514316
Ισπανικά (+39) 0289747077
Πορτογαλικά (+55) 2139008743


EMAIL

info@renthubsoftware.com

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

Via Bagutta, 13, 20121 Milano MI – Italy

ΩΡΑΡΙΟ

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 18:00

Σάββατο: Κλειστά

Κυριακή: Κλειστά